Hvilke faktorer er avgjørende for valg av yrkesvei?

+
Det er grunnleggende å kommunisere mulighetene innenfor restaurant- og matfag, mener Halvor Spetalen, førstelektor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet.

Det er svært mange faktorer som avgjør hvilken studieretning en ungdomsskoleelev velger. Hvilke faktorer dette er og hvordan de vurderes av ungdom, er nyttig kunnskap for alle som er opptatt av bransjerekruttering.

For restaurant- og matfag som har særlige utfordringer med rekrutteringen, er det nyttig å se nærmere på dette og ikke minst hva som kan gjøres for å skape større interesse for disse yrkesfagene. Dette var temaet på en fagdag for restaurant- og matfag som nylig ble gjennomført i regi av OsloMet.

Mikro- og makrovalg

En av dem som innledet, var Halvor Spetalen, førstelektor ved Institutt for yrkesfaglærerutdanning ved OsloMet. Han var bl.a. inne på betydningen av mestringsfølelse.
– Vi glemmer av og til at det er et stort valg som en ungdomsskoleelev skal ta. De skal forlate skolen de har lært å kjenne gjennom 10 år, og mange er usikre på hva som venter. Det innebærer i praksis at det ikke er ett valg de skal ta, men et sett av mange valg, hvor summen av disse blir bestemmende for den retningen man velger, fremhevet Spetalen.
Eksempler på mikrovalg er om man velger «riktig» i forhold til om man får nye venner, om skolehverdagen blir bra og hva nåværende venner vil synes om det valget man tar. Reisevei er også noe som tas i betraktning, og mange er opptatt av det ryktet en skole har.
Makrovalg kan være om man føler man egner som en yrkesutøver innenfor restaurant- og matfag. Det samme er forventningene om at yrkesvalget fører til det man ønsker seg.

Synliggjøre muligheter

Av den grunn mente Spetalen at det er grunnleggende å kommunisere mulighetene innenfor restaurant- og matfag.
Bl.a. er det viktig å få frem at det er et svært stort behov for kompetanse innenfor disse fagene i en rekke virksomheter. Jobbmulighetene er med andre ord svært gode.
Det er også en fordel å kommunisere alle mulighetene for videreutdanning og spesialisering, og sist – men ikke minst – fremhevet Spetalen karrieremulighetene. Det finnes et utrolig bredt spekter av spennende jobber som passer for dem som tar denne utdannelsen.

Tilpasset formidling

Som Spetalen påpekte, finnes det mange muligheter. Samtidig er det en utfordring å kommunisere dette på en god måte. For å klare det, må man tilpasse formidlingen til de ulike målgruppene.
– Elever i ungdomsskolen er én gruppe, foreldre til elevene i ungdomsskolen er en annen målgruppe. For å nå frem med et budskap, bør dette tilpasses. Rådgivere med ansvar for informasjon om yrkesvalg og karrieremuligheter er en annen målgruppe som bør behandles særskilt. Mange føler kanskje at man får lite gehør hos skolerådgivere for at yrkesfagene innenfor restaurant- og matfag gir et bredt spekter av muligheter. Det kan være flere grunner til dette. En av årsakene kan rett og slett være at mange rådgivere ikke kjenner godt nok til de ulike yrkesmulighetene innenfor denne sektoren. En annen årsak er nok at restaurant- og matfag møter sterk konkurranse fra andre yrkesfag. Man må rett og slett bli enda mer synlig og ha et bedre spisset budskap for å få større oppmerksomhet, fremhevet Spetalen.
--

ANNONSE