God rekruttering er et felles bransjeansvar

+
ASKO Servering Norgescup er en viktig arena for å løfte frem dyktige kokk- og servitørlærlinger.

Da kokkelærlingene Magnus Svendsbø og Frida Haver entret podiet på banketten etter ASKO Servering Norgescup i januar i år, var det et stort øyeblikk både for dem og alle oss i ASKO Servering. De to imponerte dommerne stort, og fikk en velfortjent plassering – akkurat som servitørlærlingene Bryan-Matthew Santos og Therese Gjesti Friis. Også de konkurrerte til gull i sin klasse.

Det positive med konkurranser som dette er både det engasjementet det skaper hos lærlingene som deltar, og den inspirasjonen det gir for andre unge som er i ferd med å gjøre et yrkesvalg.

Bekjempe fordommer

Derfor er tiltak som bidrar til å løfte frem yrkesfagene kokk og servitør så viktige! Det er en utfordring å få frem alle de spennende mulighetene som disse yrkene gir. Samtidig er det et konkret tiltak for å bekjempe fordommer og rive ned inngrodde misforståelser rundt det å være kokk eller servitør.
Med tanke på de utfordringer matbransjen i Norge vil få i fremtiden om vi ikke bedrer rekrutteringen til disse yrkesfagene, er det helt avgjørende at en samlet bransje tar grep for å løse utfordringene.
Det er et faktum at antall søkere til restaurant- og matfag går ned år for år. 1773 søkte om å starte på denne utdannelsen i år. Det er en nedgang på 8 % fra i fjor.
Det er også et stort tankekors at 50 prosent av elevene på VG1, innenfor kokk og servitør, aldri begynner på VG2. Hvorfor er det slik? Hva er årsakene? Det er helt klart flere svar på dette, men det er nærliggende å tro at vi i bransjen må bli flinkere til å ta vare på både elevene og lærlingene når de er ute i praksis. Derfor bør alle bransjeaktører ha et sterkere fokus på hvordan vi kan øke rekrutteringen. Det innebærer bl.a. å skape trygge rammer og forutsigbarhet for dem som velger disse yrkesfagene.

Givende engasjement

ASKO Servering har i flere år engasjert seg i prosjekter knyttet til ulike rekrutteringstiltak. Vi har vært opptatt av å legge forholdene til rette for lærlingene slik at de får et innblikk i den spennende hverdagen som møter dem etter endt læretid. For oss har dette vært både givende og utrolig lærerikt.
Vi har tro på at det å vise engasjement knyttet til den utfordrende rekrutteringssituasjonen, er noe som bidrar til å formidle positive holdninger til hvordan vi ivaretar lærlingene ute i bedriftene.

Sammen er vi sterke

ASKO Servering har i mange år vært opptatt av å bidra til økt rekruttering til bransjen. Vi tror på ingen måte at vi er alene om dette, og vi har heller ikke noe ønske om å være alene om det engasjementet! Vi ønsker tvert imot at alle gode krefter kan forenes i felles innsats for å nå dette målet. Det var også intensjonen med opprettelsen av Stiftelsen for rekruttering til restaurant- og matfag som vi var med på å etablere i 2016.
Denne stiftelsen har som formål å øke rekrutteringen til restaurant- og matfag på videregående skoler, og sørge for at flere har dette som førstevalg. For å rekruttere til faget og bransjen er det ønskelig å bevilge midler til tiltak som skal fremme interessen for restaurant- og matfag, og som gir kunnskap om mulighetene fagene gir.
For oss er stiftelsen en svært viktig plattform i rekrutteringsarbeidet. Bak denne stiftelsen står NHO Reiseliv, Norske Kokkers Landsforening, Scandic Hotels AS, Mat og Drikke Gruppen AS og ASKO Servering.
Min ambisjon er at vi får med oss et stort antall nye bransjeaktører som ønsker å være med på det arbeidet stiftelsen gjør. Vi har rom for mange flere! Klarer vi det, får vi større tyngde i forhold til å sette rekrutteringsspørsmålet på den politiske dagsorden. Både reiseliv og serveringsnæring er svært viktige rent samfunnsøkonomisk, og fortjener økt oppmerksomhet – ikke minst i forhold til alle arbeidsplassene disse næringene skaper.

Støtter gode tiltak

Stiftelsen deler ut midler tre ganger i året til formål som faller inn under stiftelsens formål. Det har så langt vært stor bredde i de tiltakene som har mottatt støtte. Mange gjør en stor innsats i rekrutteringsarbeidet, ikke minst ute i laugene.
Vi har et godt samarbeid med NKL som etter min mening har tatt viktige og riktige grep for å synliggjøre kokkefaget og styrke rekrutteringen. Jeg er svært glad for at Community Catering nå er en del av NKL. Dette vil slik jeg ser det, bidra til å heve både kompetanse og innflytelse, noe som igjen vil være positivt for kokkefaget.

Kompetanse for bærekraft

Avslutningsvis kan det være på sin plass å se litt nærmere på de faglærte kokkens rolle i arbeidet med å bidra til større bærekraft. Stadig flere ser at det å utnytte råvarer på en god, kreativ og trygg måte, krever kunnskap. Denne kunnskapen har profesjonelle kokker, og dette er et viktig budskap å formidle – ikke minst til en bevisst ungdomsgenerasjon på vei inn i yrkeslivet.
Enkelt sagt vil behovet for mennesker med kompetanse på områdene ernæring, bærekraft og råvareutnyttelse øke betydelig i årene som kommer. Det vil bety fantastiske muligheter for dem som velger en kokkefaglig utdannelse.
Vår evne til å formidle akkurat det, vil etter min mening være helt avgjørende for å løse de rekrutteringsproblemene vi nå opplever.
--