Hva er egentlig for mye salt?

+
WHO anser reduksjon av saltinntak som et av de mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene.

Redusert saltinntak gir helsegevinst Det er ingen hemmelighet at vi ikke skal ha for mye salt. I en artikkel i Washington Post hevdes det at 181 av 187 land har et for høyt forbruk i forhold til det målet som er satt av WHO, Verdens helseorganisasjon. Riktignok er en del forskere uenige i at dette er reelt, men det er ingen uenighet om at for mye salt er skadelig for kroppen.

Men hva er egentlig for mye salt, og hva er de viktigste kildene til saltet vi får i oss?

Langt unna målet

Tilgjengelig statistikk viser at det er store variasjoner i saltforbruket i verden. Det høyeste forbruket finner vi i Kina som har et gjennomsnittsforbruk på 10,9 gram pr. capita pr. dag. Norske menn er ikke alt for langt unna dette tallet med et gjennomsnittsforbruk på 10 gram pr. dag. For norske kvinner er statistikken bedre. Her er gjennomsnittet 8 gram. Likefullt; dette er langt unna det målet som er satt av WHO.
Verdens helseorganisasjon anbefaler å redusere forbruket av salt til 5 gram om dagen – noe som tilsvarer vel en teskje per dag.

Hva gjør vi i Norge?

Norge har sluttet seg til WHOs mål om reduksjon i ikke-smittsomme sykdommer, som hjerte- og karsykdommer, diabetes, kreft og kols. Dette er nedfelt i en egen strategi som omtaler flere ulike tiltak og mål. Blant målene er at forekomsten av høyt blodtrykk skal reduseres med 25 prosent og gjennomsnittlig saltinntak skal reduseres med 30 prosent innen 2025.

Saltpartnerskapet

Et viktig ledd i arbeidet med å få ned saltforbruket i Norge, er det såkalte Saltpartnerskapet som ble etablert i 2015. Saltpartnerskapet er et samarbeid mellom matvarebransje, serveringsbransje, FoU-miljøer, interesseorganisasjoner og helsemyndigheter.
Det overordnede målet for Saltpartnerskapet er å iverksette arbeid med saltreduksjon i matvarer og servert mat. Dette har særdeles stor betydning og stor innvirkning på forbruket av salt. Det er nemlig slik at det bare er mellom 10 og 20 % av saltet vi selv tilsetter i/på maten vår. Det aller meste av saltet kommer i form av bearbeidede produkter som inneholder salt. Derfor er det så viktig å få til et samarbeide med produsenter som kan bidra til at saltmengden i bearbeidede produkter reduseres.
To av hovedmålene for partnerskapet er å øke bevisstheten om at saltreduksjon gir bedre folkehelse, og bidra til reduksjon i mengden salt i bearbeidet mat. I tillegg er kompetanseheving, forskning og utviklingsoppgaver, overvåking av saltinnholdet i matvarer, bedre merking og informasjon til forbrukere sentrale oppgaver for Saltpartnerskapet.

Betydelige helsegevinster

En reduksjon i befolkningens saltinntak vil kunne gi betydelige helsegevinster. WHO anser reduksjon av saltinntak i befolkninger som et av de mest kostnadseffektive folkehelsetiltakene.
Saltreduksjon står høyt på dagsorden i mange land. England har jobbet systematisk med dette gjennom flere år. Riktignok er ikke engelske myndigheter helt fornøyd med de oppnådde målene så langt. De har derfor iverksatt flere konkrete tiltak som skal øke oppmerksomheten rundt betydningen av å få ned saltkonsumet. Selv om gjennomsnittlig forbruk er betydelig lavere enn i Norge, 8,1 gram for å være konkret, er de engelske helsemyndighetenes mål at snittet skal senkes til 6 gram. Klarer man det, vil antallet hjerteinfarkt gå ned med 16 %, og antallet slagtilfeller reduseres med hele 22 %.

ANNONSE