Bransjen og myndighetene skal halvere matsvinnet

23. juni møttes representanter fra matbransjen og myndighetene for å signere en historisk bransjeavtale. Det overordnede målet er å redusere det samlede matsvinnet i Norge med 50 % innen 2030.

Norge følger dermed opp sin forpliktelse overfor FNs bærekraftmål om at det globale matsvinnet skal halveres innen 2030. Delmålene er 15 % reduksjon innen 2020 og 30 % reduksjon innen 2025.

Hele verdikjeden deltar

Avtalen inkluderer fem departementer og tolv organisasjoner, der hele verdikjeden for mat er representert. Partene skal samarbeide om å fremme bedre utnyttelse av ressurser og råstoff gjennom forebygging og reduksjon av matsvinn. Avtalen skal også bidra til erfaringsutveksling mellom aktørene. Økt kunnskap om omfang og årsaker til matsvinn skal bidra til bedre holdninger i både bransjen og blant forbrukerne. 

Unikt bransjesamarbeid

– Vi har valgt å bekjempe matsvinn i Norge i fellesskap mellom myndigheter og matbransje. Ingen land setter seg mer hårete mål enn det vi gjør nå, kommenterte klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Helgesen la til at Norge har gode erfaringer med bransjesamarbeid fra flere områder allerede.

– Vi må samarbeide sånn at ingen har noe å vinne på å forskyve matsvinnet lenger frem eller lenger bak i matkjeden. Og får vi det til, så har jeg tro på at det også kan utløse ikke bare samarbeid, men også mye innovasjon.

Flere av talerne understreket disse poengene. Det var også flere som delte oppfatningen til Petter Haas Brubakk fra NHO Mat og Drikke.

– Samarbeidet tror vi vil føre til mer innovasjon, økt entreprenørskap og økt vekst i mat- og drikke-næringen. Sånn sett så legger vi i dag også en plattform for grønn konkurransekraftig praksis, sa Brubakk i sin tale.

Serveringsbransjen skal med

Det har ikke tidligere vært noen systematisk kartlegging av matsvinnet i serveringsbransjen som helhet.

– Små som store virksomheter i serveringsbransjen må nå begynne å jobbe aktivt med å måle og rapportere matsvinn. Det gir raskt sparte penger, mer motiverte medarbeidere og lavere miljøbelastning, sier Morten Karlsen, Innkjøpsdirektør i NHO Reiseliv. 

KuttMatsvinn2020

Bedrifter som undertegner tilslutningserklæringen skal rapportere matsvinnet i egen bedrift til sin bransjeorganisasjon. Bedriften skal videre gjennomføre tiltak for å redusere matsvinn. I tillegg forplikter alle som blir med å samarbeide om tiltak på tvers av verdikjeden. Det er bransjeorganisasjonene som koordinerer arbeidet for bedriftene i den sektoren de representerer. I serveringsbransjen leder Matvett prosjektet KuttMatsvinn2020, som du kan lese mer om her.

Avtalepartene

Fra myndighetene ble avtalen signert av representanter fra Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Fra matbransjen underskrev representanter fra Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Næringslivets Hovedorganisasjon, Sjømat Norge og Virke. 

ANNONSE