Sansing i skolen

Med fagfornyelsen 2020 kommer sensorikk for første gang inn på læreplanen under kjerneelementet «håndverksferdigheter». Men til tross for at sensorikk ikke har vært en del av den nåværende læreplanen, har temaet likevel inngått i undervisningen til flere lærere. Det viser en bacheloroppgave i antologien «Forskende yrkesfaglærerstudenter er tilbake» fra august 2020, som undersøkte hvordan yrkesfaglærere bruker sensorikk i sin undervisning.

Sensorikk er et viktig redskap innen restaurant- og matfag, og det brukes for å utvikle, tilberede og servere god og velsmakende mat og drikke. Under utvikling, produksjon og salg av mat- og drikkevarer er det viktig at fagarbeiderne har et sanseapparat som klarer å skille på små nyanser. Tidligere forskning viser at hjernen endrer seg ved bevisst bruk av sensorisk trening. Men hvordan underviser lærere om sensorikk i dagens undervisning?

Nytt kjerneelement med fagfornyelsen

Bacheloroppgaven er skrevet av Marianne Andersen. Hun undersøker hvordan sensorikk blir brukt i undervisningen for Vg1-elever i restaurant- og matfag. I løpet av de 12 årene hun har vært i restaurantbransjen, har hun hatt ansvar for mange lærlinger. Dette er grunnen til at hun ønsket å skrive bacheloren sin om dette temaet.
– Lærlingene har alle hatt det til felles at de synes det er vanskelig å sette ord på hva de sanser i starten av læretiden, forteller Andersen til SMAKmagasinet. – Egen erfaring og forskning viser at trening med et bevisst forhold til bruken av sansene gjør det enklere å sette ord på hva man opplever.

Det nye kjerneelementet som kommer med fagfornyelsen handler om hvordan man setter sammen et måltid ved å sanse, utforske og vurdere egenskapene til råvarene som blir brukt. Elever i restaurant- og matfaget skal få kunnskap om hvordan de kan benytte sansene som et verktøy, og de skal kunne utvikle dette verktøyet. De skal lære hvordan de kan forbedre et produkt, eller velge råvarer med best kvalitet, som følge av en sensorisk analyse.
– Dette utgjør den store forskjellen når elevene og lærlingene skal bruke sansene sine som et verktøy. Tidlig arbeid og bevisstgjøring er viktig for utviklingen av verktøyet vi alle er født med.

Dagens praksis er varierende

Andersen intervjuet fem Vg1-lærere i restaurant- og matfag ved fire ulike skoler. Resultatene viser at de fleste lærere underviser i sensorikk, men at mye av denne treningen foregår i kombinasjon med andre temaer. Det eksisterer også et skille mellom undervisning om sensorikk og systematisk trening i sensorikk.

Det vanlige er å undervise om sensorikk tidlig i skoleåret, slik at elevene raskt skal kunne bruke sansene som et verktøy. På denne måten vil de kunne øve seg på å bruke dette verktøyet gjennom hele skoleåret. Denne undervisningen foregår i klasserommet.

Når det kommer til selve treningen i sensorikk, foregår hoveddelen av dette i praksisundervisningen. Der må elevene bruke sansene sine for å vurdere sine egne og andres produkter. Men selv om de fem informantene har fokus på sensorikk i praksisundervisningen, er ikke temaet nødvendigvis adskilt og løsrevet fra annen undervisning – bruk av sensoriske ferdigheter trenes som en naturlig del av matproduksjonen. Det er likevel gjennomgående at elevene må bruke sansene som et kontrollorgan, og som et vurderingsverktøy for kvalitetskontroll.

– Dersom elevene får en bedre, grunnleggende bevisstgjøring av sensorikk og sensorisk analyse i skolen, vil ikke elevene oppleve i like stor grad at de begynner fra «scratch» når de begynner læretiden, sier Andersen. – Dette vil også gjøre at hele skoleløpet blir mer sammenhengende.

Sensorisk undervisning er viktig


– Forskningen viser at arbeidet med sensorisk analyse er utbredt allerede i videregående skole, men det er oftest på et ubevisst plan, forteller Andersen. – Å gjøre elevene bevisste på at de gjør en sensorisk analyse blir derfor en viktig oppgave. Det å undervise elevene slik at de ser hvordan de kan bruke disse sansene i praksis blir utfordringen. Her er det nok et stort forbedringspotensial mange steder, men det vil forhåpentligvis bli bedre nå som dette er innfelt i læreplanen.

ANNONSE