Bærekraftengasjement gir resultater

NorgesGruppen og ASKO Serverings engasjement rundt bærekraft er vidtfavnende og omfatter alle ledd i verdikjeden vår, sier fagsjef for bærekraftig handel i NorgesGruppen, Bjart Thorkil Pedersen.

– Vi er opptatt av å utfordre leverandørene våre når det gjelder å utvikle nye og miljøvennlige løsninger, ikke minst på emballasjesiden, tillegger kategorisjef Tom Cato Malmer.

– God dialog er helt avgjørende i den prosessen, og det har skjedd veldig mye positivt innen emballasje de siste årene. Samtidig er mange av problemstillingene som er knyttet til emballasje og non-food, kompliserte og sammensatte.

Hva rommer egentlig begrepet plast?

– Plast er et eksempel på en slik sammensatt problemstilling. Plast gir i mange tilfeller en optimal emballasje med tanke på holdbarhet. God holdbarhet bidrar igjen til å redusere matsvinnet som igjen er et viktig element i bærekraftsammenheng. Men plast er så mye, fremhever Tom Cato.

– Vi skiller mellom biobasert plast, resirkulert plast og fossil plast. Fossil plast er nedbrytbar, men dette brytes ned til mikroplast. Resirkulert fossil plast er imidlertid lett å gjenvinne. Biobasert plast er komposterbar, men er vanskelig å materialgjenvinne i Norge i dag. Biobasert plast er imidlertid resirkulerbar, og resirkulerbar plast er noe vi ønsker å bruke der det er mulig. Vårt mål er derfor å fjerne unødig bruk av plast og sikre at all plast er gjenvinnbar. Helt konkret betyr dette at vi ønsker å redusere plastforbruket med 20 prosent innen 2025.

Grundige vurderinger

– For å nå dette målet gjør vi en grundig vurdering av alt vi kjøper inn. Der hvor det er mulig, ønsker vi å benytte substitutter for emballasje av plast, sier Bjart Thorkil.

– Samtidig vil jeg understreke at vår vurdering av våre leverandører og samarbeidspartnere omfatter langt mer enn bare å vurdere emballasjen som benyttes. Vi er opptatt av dyrevelferd, arbeidsforhold og alt som kan knyttes til etisk handel. Derfor er transparens og god dialog en nødvendig del av samarbeidet. Våre kunder anser oss og de leverandørene vi samarbeider med, som garantister både for kvalitet og en trygg handel. De forventninger vi møter hos kundene våre, inspirerer oss til å bli bedre.

Kortreiste alternativer

– Det er flere ulike bærekraftsperspektiver knyttet non-food. Transport er ett av elementene i dette. Jo kortere vei fra produsent til oss, jo lavere klimaavtrykk, sier Tom Cato.

– Det forbrukes også store mengder papir og papp i non-food-produksjonen, og NorgesGruppen er derfor engasjert i prosjekter som skal forhindre avskoging. Det er viktig for oss å være engasjert i alle sidene ved non-food-produksjon knyttet til bærekraft, og vi ser også at stadig flere av våre kunder vektlegger dette sterkere. Man kunne kanskje ønske at omleggingen til bærekraftige alternativer hadde gått raskere, men vi må gjøre de riktige tingene.

– Samtidig er det viktig å huske på at hver og en av oss klarer å gjøre en forskjell gjennom valgene vi gjør. Klarer vi litt om gangen, blir det mye etter hvert! Det som er helt klart, er at forholdet vi har til bærekraft er tett knyttet opp til omdømmet vi etablerer hos våre kunder, sier Bjart Thorkil Pedersen og Tom Cato Malmer.

Hvorfor er bærekraft viktig for serveringsbransjen?

For å kunne være levedyktige i fremtiden må vi jobbe for bærekraft nå. Alle tjener på bærekraft, både bedrifter, forbrukere og samfunnet som helhet.

Dagens forbrukere måler en serveringsbedrift ikke bare på mat og service; også bedriftens påvirkning på samfunnet blir vurdert, bl.a. i form av miljøvennlige løsninger. Serveringsbransjen er opptatt av bærekraft, og forventer at også NorgesGruppen tar ansvar.

NorgesGruppens arbeid

NorgesGruppens bærekraftarbeid er langsiktig, og inkluderer fem innsatsområder. En bærekraftig verdikjede utgjør fundamentet. De fire spydspissene er et sunnere Norge, et mangfoldig Norge, et miljøvennlig Norge og et levende Norge. I strategien for 2020 er det satt 30 mål som jobber opp mot bærekraftsmålene.

Det jobbes bl.a. med fornybart drivstoff, reduksjon i matsvinn, produksjon av fornybar energi, reduksjon av sukker, omsetning av sjømat, lokalmat, lærlinger og kjønnsbalanse i ledende stillinger.

ASKO Servering samarbeider tett med både leverandører og kunder i serveringsmarkedet. Det er etablert møteplasser der hele verdikjeden tar del i kunnskaps- og erfaringsutveksling og bidrar til å utvikle bærekraftige løsninger.

Hva er FNs bærekraftsmål?

NorgesGruppen prioriterer disse ti bærekraftsmålene definert av FN:

3. UTRYDDE SULT

NorgesGruppen jobber med andre sentrale aktører i matvareindustrien for å utvikle bærekraftige systemer for matproduksjon.

3. GOD HELSE

Ved å tilby flere og sunne varer til våre kunder bidrar vi til å forebygge livsstilssykdommer og bedre folkehelsen.

5. LIKESTILLING MELLOM KJØNNENE

NorgesGruppen jobber for at alle, uavhengig av kjønn, skal ha like muligheter til å innta stillinger på alle nivåer i vår virksomhet.

7. REN ENERGI FOR ALLE

NorgesGruppen investerer i infrastruktur, teknologi og kunnskap som øker andelen ren energi i markedet.

8. ANSTENDIG ARBEID OG ØKONOMISK VEKST

Det er vårt ansvar at våre 41 000 medarbeidere har det bra, og blir behandlet rettferdig.
Vi jobber for å fremme arbeideres rettigheter i verdikjeden.

11. ANSVARLIG FORBRUK OG PRODUKSJON

NorgesGruppens virksomhet skal bidra positivt økonomisk, sosialt og miljømessig der den er.

12. STOPPE KLIMAENDRINGENE

Gjennom teknologi- og forretningsinnovasjon jobber NorgesGruppen med å effektivisere ressursbruken og å tilby grønne valg.

13. LIV UNDER VANN

I NorgesGruppen jobber vi kontinuerlig med å motvirke, tilpasse oss og redusere konsekvensene av klimaendringene.

14. LIV PÅ LAND

NorgesGruppens arbeid mot overfiske, ulovlig fangst og reduksjon av marin forsøpling skal bidra til at vi kan tilby fisk og skalldyr av høy kvalitet, også i fremtiden.

15. FRED OG RETTFERDIGHET

NorgesGruppen jobber i alle ledd i verdikjeden for å fremme bærekraftig landbruk og forhindre avskoging.

ANNONSE